Processing...

Start

Content

<動画>就職活動編|第9課【インターンシップ】

Price : ¥1,000 per month

Video 9: 「インターンシップ」
Ví dụ về trường hợp thường gặp trong quá trình thực tập. Tìm hiểu các biểu thức và thuật ngữ thường được sử dụng khi thực tập tại doanh nghiệp.

Content Curriculum

第9課【インターンシップ】

Duration: 05:31