Processing...

Terms & Conditions

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG                          
                            
1、VIỆC SỬ DỤNG EduOsaka+                                                       
Thông tin công khai về dịch vụ của Kyouikusouken (bên dưới được gọi là "nội dung") chỉ có thể được sử dụng bởi những người dùng đã đăng ký dịch vụ với sự chấp thuận của Kyouikusouken.
Không thể thực hiện việc sử dụng thương mại, tái bản, nhân bản, truyền tải công khai, phóng tác bản dịch / chuyển thể, v.v. nếu không có sự cho phép của Kyouikusouken.
Bằng cách sử dụng nội dung, quý khách được coi là đã đồng ý với các quy tắc sử dụng này.                             
                            
2、LUẬT HIỆN HÀNH VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ                            
・Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Nhật Bản.    
・Đối với việc tranh chấp liên quan đến các quy tắc sử dụng nội dung này, tòa án có thẩm quyền tại địa điểm của tổ chức xuất bản nội dung và quy tắc sử dụng sẽ là tòa án có thẩm quyền xử lý đầu tiên.                            
                            
3. CÁC ĐIỀU MỤC VỀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM                            
・ Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ hành động nào (tất cả các sự kiện phát sinh khi sử dụng) được thực hiện bởi người dùng sử dụng nội dung.                            
・ Công ty chúng tôi có thể thay đổi các nội dung của dịch vụ này như bổ sung, mở rộng hoặc xóa bỏ các chức năng.                            
・ Công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những thiệt hại của người dùng do việc sử dụng dịch vụ này gây ra.
Ngoài ra, nếu người dùng gây ra thiệt hại cho bên thứ ba, người dùng phải bồi thường thiệt hại cho việc này bằng chi phí và trách nhiệm của bản thân.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do không thể sử dụng dịch vụ này như: các khiếm khuyết, sai sót, hỏng hóc, v.v
・Người sử dụng dịch vụ này hiểu rằng, do bản chất dịch vụ có thể phát sinh các lỗi như sai sót, khuyết tật, trục trặc và các hiện tượng không hoạt động bình thường.                            
                           
4. NGHĨA VỤ KHÁCH HÀNG                            
・ Công ty chúng tôi sẽ cấp ID người dùng và mật khẩu (sau đây gọi là: ID người dùng) cần thiết để truy cập dịch vụ này cho khách hàng.         
・ Khách hàng (người dùng) sử dụng dịch vụ này thừa nhận những điều được ghi bên dưới:                          
A) Người dùng quản lý đúng cách ID do Kyouikusouken cấp; và cẩn thận để không để rò rỉ chúng cho người khác.                            
I) ID được cấp cho người dùng sẽ không chuyển nhượng hoặc cho bên thứ ba mượn; và chỉ được sử dụng bởi chính chủ.                            
U) Ngoài các hành vi được liệt kê trong các mục trước, người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào mà phía công ty cho là không phù hợp.                            
・ Công ty có thể đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp dịch vụ này mà không cần thông báo khi người dùng hoặc bên thứ ba thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.  
・ Nếu khách hàng bị mất ID, liên hệ với chúng tôi để được cấp lại.                            
                            
5. VỀ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ                            
・ Đây này là dịch vụ đăng ký sử dụng định kỳ. Khi đăng ký dịch vụ này, tương đương với việc quý khách đã đồng ý với các mục sau.
A) Không hoàn lại tiền sau khi thanh toán hoàn tất.
I) Nếu muốn hủy hợp đồng trong thời gian sử dụng, quý khách phải tự mình thực hiện thủ tục hủy.
(Nếu thực hiện thủ tục hủy trong thời gian sử dụng thì lần gia hạn tiếp theo sẽ không được thực hiện. Và quý khách có thể sử dụng dịch vụ hiện tại cho đến khi hết thời gian sử dụng đã đăng ký trước đó).
U) Nếu quý khách không xem nội dung sau khi thực hiện thủ tục đăng ký mới, thì trong khoảng thời gian quy định, đăng ký của người dùng sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
E) Việc sử dụng dịch vụ sẽ tự động được gia hạn cho đến khi người dùng thực hiện thủ tục hủy bỏ.
O) Đối với hợp đồng theo tháng, thời hạn sử dụng được tính từ ngày thực hiện hợp đồng của tháng đầu tiên đến trước ngày hợp đồng của tháng tiếp theo; và việc gia hạn sử dụng dịch vụ sẽ được tự động thực hiện vào cùng ngày hợp đồng của tháng tiếp theo.
Ví dụ: Nếu bạn đăng ký và ký hợp đồng vào ngày 10/6/2022, thời hạn sử dụng đến ngày 9/7/2022. Hợp đồng sẽ tự động được gia hạn vào ngày 10 tháng 7.
  Đối với hợp đồng hàng năm, thời hạn sử dụng một năm là kể từ ngày ký hợp đồng cho đến ngày đầu tiên của cùng tháng của một năm sau.
Ví dụ: Nếu bạn đăng ký và ký hợp đồng vào 10/6/2022, thời hạn sử dụng sẽ đến 9/6/2023; và dịch vụ tự động gia hạn một năm sử dụng tiếp theo sẽ được thực hiện vào 1/6/2023.                          
                            
6. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC                            
・ Tất cả nội dung được cung cấp bởi dịch vụ này đều là độc quyền của Kyouikusouken.
・ Công ty sẽ có thể thông báo trước cho người dùng và tạm thời ngừng dịch vụ với mục đích duy trì và cải tiến chất lượng của dịch vụ này.
Tuy nhiên, đối với những vấn đề khẩn cấp, dịch vụ có thể bị tạm dừng mà không cần thông báo trước.          
・ Người sử dụng dịch vụ này thể hiện từng mục sau đây và hứa sẽ tuân thủ từng mục trong tương lai.
A) Không làm trái đạo đức và phá hoại trật tự công cộng.
I) Không thực hiện bất kỳ hành động vi phạm hoặc có thể vi phạm pháp luật."                            
                           
7. SỬA ĐỔI                            
Xác lập: 1/6/2022                            

_______________________________________________

〈日本語版〉

1.EduOsaka+(以下、当サービス)の利用について

当サービスで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、登録ユーザーが株式会社教育総研(以下、当社)が認める使用方法以外には利用できません。 商用利用、転載、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、当社の許諾無く行う事はできません。 コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。

2.準拠法と合意管轄について

・本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
・本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している 組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。

3.免責について

・当社は当サービス利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(利用により発生する事象のすべて)について何ら責任を負うものではありません。
・当社は、機能の追加、拡張又は削除等、本サービスの内容を変更することがあります。
・当社は当サービスの利用により発生した利用者(ユーザー)の損害については、一切の賠償責任を負いません。 また利用者が、第三者に対し損害を与えた場合、利用者が自己の費用と責任においてこれを賠償するものとします。 当社は本サービスに発生した不具合、エラー、障害等により本サービスが利用できないことによって引き起こされた損害について一切の賠償責任を負いません 。
・当サービス利用者は、当サービスがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作しない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解するものとします。

4.お客様の義務について

・当社は、当サービスにアクセスするために必要なユーザーID及びパスワード(以下、「ID等」という。) をお客様に対して発行します。
・当サービスを利用されるお客様(ユーザー)は以下の各号を了承したものとします。
ア)ユーザーは当社より発行されるID等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、これらが他に漏れないように注意を尽く します。
イ)ユーザーに発行されるID等は第三者へ譲渡、貸与を行わず、本人のみが利用します。
ウ)前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する行為を行いません。
・当社は、ユーザーが前項に抵触する行為を行い、又は第三者に行わせているときは、直ちに無催告で当サービス の提供を停止することができるものとします。
・ID等を紛失した場合は当社へお問合せいただくことで再発行が可能です。

5.サブスクリプションサービスについて

・当サービスはサブスクリプションサービスです。当サービス登録にあたっては、以下の各号を了承したものとします。
ア)決済完了後は一切の返金が行われないこと
イ)利用期間中に解約を希望する場合は利用者自身で解約手続きを行うこと。 (利用期間中に解約手続きが行われた場合は次回の更新は行われず、利用中のサービスは期間中継続して利用が可能です。)
ウ)新規登録手続き後、当社の定める期間中にコンテンツ視聴などが行われない場合、通知無くユーザー登録を抹消されること
エ)利用者本人によるキャンセル手続き等解約行為が行われるまで、自動的に期間更新が行われること
オ)月契約の場合は、初月契約日から次月の同契約日前日までを利用期間とし、次月同契約日に更新決済が行われる
例:2022年6月10日に登録、契約した場合、利用期間は2022年7月9日まで。次回更新及び決済実行日は7月10日となる
年契約の場合は、初回契約日から1年後の同月月初日に1年分の更新決済が行われること
例:2022年6月10日に登録、契約した場合、利用期間は2023年6月9日までとなり、2023年6月1日に更新分として1年分の決済が行われる

6.その他

・当サービスで提供するすべてのコンテンツは当社に著作権があるものとします。
・当社は当サービスのメンテナンスやサービス改善等のため、事前に利用者に通知を行い、一時的にサービスを停止することができるものとします。 但し、緊急を要するものについては通知なくサービスを一時停止できるものとします。
・当サービス利用者は以下の各号を表明し、将来にわたっても各号を遵守することを確約するものとします。
ア)公序良俗に反する行為は行わない
イ)法令及び法律に違反する、または違反するおそれがある行為は行わない

7. 改訂

2022年 6 月 1 日 策定